Aito kansan puolue!

Vallankumouspuolueen tavoiteohjelma

YLEISOHJELMA
”Vallankumouspuolue – aito kansan liike”

1. ARVOT
Vallankumouspuolue arvostaa ihmisiä, ja kunnioittaa luontoa. Ihmiset eivät ole politiikkaa
varten, vaan demokratia-, päättäjät ja yhteiskuntajärjestelmä ovat ihmisiä varten.
Vallankumouspuolue näkee kokonaisvaltaisen ja nopean muutoksen olevan paras keino
nostaa ihmisten arvoa suhteessa järjestelmään. Vallankumouspuolue on valmiina
kokoamaan ihmiset rauhanomaiseen vallankumoukseen. Muutokseen jolla Suomen valtion
suunta käännetään sellaiseksi, että voimme antaa lupauksen hyvinvoivasta Suomesta ja
kansasta tuleville sukupolville.

1.1 LÄHIMMÄISYYSPERIAATE
Vallankumouspuolue on projekti, jonka kaikkea toimintaa ohjaavana kärkenä on Suomen
kansalaisten etu. Kansalaisten edusta ei Vallankumouspuolueen mielestä tule tinkiä missään
tilanteessa. Kansainvälinen yhteistyö nähdään tärkeänä silloin, kun se antaa Suomelle ja
suomalaisille sen sijaan, että yhteistyö riistää Suomen väheneviä taloudellisia resursseja.
Ensiapuohje, jossa sanotaan: ”pelasta ensin itsesi, auta sen jälkeen muita” soveltuu
ohjenuoraksi myös Suomen valtion politiikkaan.

1.2 YHTEISTYÖ
Vallankumouspuolue on kansanliike, joka kokoaa kaikki keskeiset tavoitteet hyväksyvät
kansalaiset yhteen riippumatta heidän sijoittumisestaan vanhentuneelle poliittiselle kentälle. Rajat
ylittävä yhteistyö, ja liittoutuminen tulee tehdä asioiden- ja asiakokonaisuuksien perusteella.
Kaikilla päättäjillä tulee olla täysi vapaus toimintaan, eikä asioista tulee päättää orjallisesti
puolueohjelmia-, saati puoluejohtajien määräyksiä noudattaen.

1.3. MUUTOS
Rauhanomaisen vallankumouksen tarkoituksena on siirtää valta pois korruptoituneilta puolueilta –
verovaroja tuhlaavilta organisaatioilta, jotka ajavat omaa-, ei kansan etua. Monille puolueille on
tärkeintä pärjätä gallupeissa ja mahdollistaa ylisuurten puoluetoimistojen pyörittäminen
verovaroin. Puolueiden onnistumista asioidemme hoidossa voidaan mitata arvioimalla suomen
valtion tämänhetkistä tilaa. Vallankumouspuolue pyytää kaikkia pohtimaan sitä, että onko Suomi
tällä hetkellä sellainen valtio, kuin sen olisi parhaimmillaan mahdollista olla. Muutos parempaan on
mahdollinen.

2. PERIAATTEET
Vallankumouspuolue on luonteeltaan epäpoliittinen liike, jonka käyttövoimana on kansalasten
turhautumisesta syntyvä tahto muutokseen. Vallankumouspuolueen tarkoituksena ei ole ”roikkua”
mukana politiikassa, vaan toteuttaa rauhanomainen vallankumous, ja poistua kentältä. Kyse on
projektista, jolla on selkeät tavoitteet. Puolueen ei ole tarkoitus olla pysyvä rakennelma, jonka
päätarkoituksena on olla olemassa. Vallankumous voidaan toteuttaa rauhanomaisesi ilman aseita.
Vallankumouspuolue ei perinteiseen tapaan lukitse kantojaan yksittäisiin asioihin. Maailma on
paljon monimutkaisempi ja muuttuu nopeammin, kuin mihin perinteiset puolueohjelmat pystyvät
mukautumaan.
Vallankumous on mahdollista äänestää. Ääni vallankumoukselle on ääni muutokselle.

3. TAVOITTEET
Vallankumouspuolue ei usko parempaan Suomeen ja -maailmaan vain pieniä yksityiskohtia
säätämällä. Parempi tulevaisuus edellyttää suurempaa mullistusta, jossa vallan ja rahan jako
toteutetaan uudella tavalla. Ihmisten ääni on hautautunut organisaatioiden- ja byrokratian alle.
Vallankumouspuolue vaatii kansalaisten mukaan ottamista, avointa- ja läpinäkyvää poliittista
toimintaa, sekä korkeaa moraalia kaikilta ihmisten asioista päättäviltä tahoilta.

3.1 HALLITTU ERO EUROOPAN UNIONISTA
Suomi vietiin Euroopan unioniin teatraalisin menoin ja katteettomin lupauksin. Suomi on
unionissa nettomaksaja, joka tarkoittaa sitä, että annamme enemmän, kuin saamme. Tämä
on yhtälönä kestämätön, etenkin talouden vaikeina aikoina. Ei ole hyväksyttävää, ettei
Suomen valtion akuutteihin menoihin ole rahaa, mutta samalla rahaa riittää joka vuosi EU:n
jäsenmaksujen maksamiseksi, sekä erilaisten toistuvien tukipakettien muodossa muiden
maiden auttamiseksi. Yhtenäisyys sekä auttaminen ovat tärkeitä asioita, muttei
vapautemme kustannuksella. Vallankumouspuolueen mukaan ero Euroopan unionista tulee
tehdä mahdollisimman nopeasti, samalla hallitusti ja mahdollisimman vähin haitoin.
Ensimmäinen askel eroprosessissa on ero yhteisvaluutta eurosta, joka on ollut yksi
itsenäisyytemme ajan pahimmista poliittisista virheistä. Yhteisvaluutasta on useiden
talousasiantuntijoiden mukaan ollut Suomelle enemmän haittaa, kuin hyötyä. Suomella on
mahdollisuus olla osa Euroopan sisämarkkinoita myös ilman EU-jäsenyyttä Norjan tapaan.
Tällaisen aseman saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä edunvalvontaa, ja päättäjiä, joilla on
moraalia, tahtoa sekä osaamista pitää Suomen valtion ja suomalaisten puolia
neuvotteluissa. Suomella on hyvät historialliset suhteet suurimpaan osaan niistä valtioista,
joiden kanssa kauppaa on totuttu käymään. Nämä suhteet eivät katoa mihinkään, vaikka
eromme unionista. EU ero on Suomen parhaaksi, vaikka monet liittovaltiokehitystä
kannattavat ihannoivat poliitikot toisin väittävät.
Ero tulee toteuttaa vaiheittain ja hallitusti. Ensimmäinen askel on vetäytyä kaikista
yhteislainalla rahoitettavista tukipaketeista, sekä käynnistää toimet yhteisvaluutasta
irtautumiseksi. Lisäksi liittovaltiokehitys tulee pysäyttää ja jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden lisäämiseen liittyvät toimet tulee käynnistää. Pidemmällä aikavälillä
tavoitteena on eroprosessin valmistelu ja toteutus.

3.2 SOTILAALLINEN LIITTOUTUMATTOMUUS
Suomen tulee pysyä suuvaltojen välisten ristiriitojen-, ja konfliktien ulkopuolella. Uskottava
sotilaallinen puolustus tulee järjestää omilla puolustusvoimilla, jonka toimintakyky tulee
turvata. Vallankumouspuolue näkee pohjoismaisen puolustusyhteistyön varteenotettavana
vaihtoehtona, jota tulee tarkemmin selvittää. Vallankumouspuolueen mielestä esimerkiksi
Ruotsi on puolustusyhteistyössä Turkkia luotettavampi-, ja luonnollisempi
yhteistyökumppani. Yhteistyön ei kuitenkaan tule luonteeltaan olla sellaista, jossa Suomi
menettää resursseja jonkun toisen valtion hyötyessä yhteistyöstä Suomen kustannuksella.

3.3 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN VAROJEN KÄYTTÄMINEN SUOMEN HYVÄKSI
Kaikki Suomen rajojen ulkopuolelle johtavat rahahanat tulee katkaista. Periaatteemme
mukaan muita voidaan auttaa siinä vaiheessa, kun omat asiamme ovat hyvin. Niin kauan,
kun esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelumme, sekä infrastruktuurimme kaipaa resursseja
asioiden korjaamiseksi, ei ole yhtään perusteltua syytä lähettää useita miljardeja rahaa
ulkomaille joka vuosi. Kehitysapumäärärahat tulee välittömästi katkaista. Kaikista
mahdollisista EU-tukipaketeista tulee irtautua, eikä uusia tule hyväksyä. Siinä vaiheessa,
kun Suomen valtion omat asiat ovat hyvin, ja velkaantuminen on saatu pysähtymään,
voimme harkita muiden maiden auttamista. Velkarahalla auttaminen on vastuutonta
toimintaa tulevia sukupolvia ajatellen.

3.4 KUSTANNUSTEHOKAS SUORA DEMOKRATIA
Demokratian ylläpito maksaa, mutta sitä ei tule tehdä röyhkeydellä, vaan kohtuudella.
Vallankumouspuolue vaatii puoluetukien merkittävä leikkaamista minimissään puolella.
Kaikille hallinon tasoille tulee laatia säästöohjelma, jossa turhia kustannuksia karsitaan.
Vallankumouspuolueen mielestä verorahoilla pröystäily ei ole moraalisesti oikein. Ei ole
myöskään oikein, että poliittisilla puolueilla on miljoonakiinteistöjä Helsingin kalleimmilla
alueilla. Näissä tiloissa pyöritetään suuren yrityksen kokoisia organisaatioita, joiden
vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin ei voida mitata. Ei ole oikein, että tämä kaikki
tapahtuu veronmaksajien rahoilla.
Ihmisten valtaa itseään koskevissa päätöksissä tulee lisätä. Neuvoa antavia äänestyksiä
tulee järjestää nykyistä matalammalla kynnyksellä. Suomen päätöksentekojärjestelmää
tulee kehittää suoran demokratian suuntaan